ما را دنبال کنید

Find پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on TwitterFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on FacebookFind پیامبر رحمت (ص) وب سایت  on YouTubeپیامبر رحمت (ص) وب سایت  RSS feed

Latest image

Islamic Education research network launched at University of Warwick

Attached images

m012.jpg
m012.jpg

В этом отношении Ислам привел ряд законоположений, повелений и запретов.  Из них:  - запрещение убийства человека не по праву и рассматривание убийства одного человека –как убийство всех людей. Всевышний Аллах сказал:

« Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей».(Трапеза:32)