Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

On Üçüncü Konu Alış-Veriş ve Muamelelerindeki Sünneti[1]

1. Rasûlullahsallallahu aleyhi ve sellem alım satım iş-leri yapmıştır. Peygamber olduktan sonra alması, sat-masından çok idi. Kiraya vermiş, kiralamıştır. Ken-disine vekil tayin etmiş, kendisi başkasına vekil ol-muştur. Yalnız vekil tayini, vekil olmasından çoktur.
2. Peşin veya veresiye alış-verişler yapmış, ipotekli veya ipoteksiz borç almış ve ödünç almıştır. Arabu-luculuk yapmış ve arabulucu kullanmıştır.
3. Bağış yapmış, bağış kabul etmiştir. Hediye vermiş, hediye kabul etmiş ve hediyeye karşılık ver-miştir. Hediyeyi almak istemediği zaman hediye sahi-binden özür dilemiştir. Melikler ona hediyeler gön-derirlerdi. Onların hediyelerini kabul eder ve bunları ashabına taksim ederdi.

4. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muamele yö-nünden insanların en iyisi idi. Bir borç aldığında öderken aldığı şeyden daha iyisini verir ve ona aile-sinde ve malında bereket bulması için dua ederdi. Birisinden borç olarak bir deve almıştı. Sahibi devesini geri almak için geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e ağır şeyler söyledi. Bunun üzerine ashabı adamı haklamak istediler; fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: “Bırakın onu. Hak sahibinin söz söylemeye hakkı vardır.” buyurdu. (Buhârî ve Müslim).

5. Kendisine karşı yapılan aşırı cahilce davranışlar onun sadece yumuşaklığını artırırdı. Öfkesi şiddetlenen kişiye öfkesinin ateşini abdest alarak, ayakta ise otu-rarak ve şeytandan Allah’a sığınarak söndürmesini emretti.
6. Hiç kimseye karşı büyüklenmezdi. Bilakis arka-daşlarına karşı çok mütevazı idi, büyük-küçük herkese selam verirdi.
7. Şaka yapardı ve şakasında da hakkı söylerdi. Tevriyeli konuşur ve tevriyesinde de daima hakkı söylerdi.
8. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi koşu yarışı yaptı. Kendi eliyle ayakkabısını tamir etti, yine kendi eliyle elbisesini yamadı, kovasını dikti, koyununun sütünü sağdı. Elbisesini temizledi. Ailesinin ve kendisinin işlerini gördü. Mescid yapılırken asha-bıyla birlikte kerpiç taşıdı.
9. İnsanların gönlü en geniş ve içi en temiz olanı idi.

10. İki şeyden birisini tercihte serbest bırakıldığı zaman günah olmadıkça kolay olanı tercih ederdi.
11. Allah’ın haramlarından biri çiğnenmediği müd-detçe yapılan bir haksızlığın intikamını asla almaya çalışmazdı. Allah’ın haramlarından herhangi birisi çiğ-nendiği zaman ise insanların en öfkelisi o olurdu.
12. İstişare eder, istişare edilirdi. Hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır, davete icabet eder; dul kadın-ların, yoksulların ihtiyaçlarını gidermek için onlarla birlikte giderdi.
13. Sevdiği şeylerle kendisine yaklaşan kişiye dua eder ve şöyle derdi: “Kendisine bir iyilik yapılan kimse, o iyiliği yapana: Allah seni hayırla mükâfatlandırsın, derse ona en güzel övgüyü yapmış olur.” (Tirmizî).
 

 
--------------------------------------------------------------------------------

[1]   Zâdu’l-Me‘âd (1/154)

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed