Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

SEKİZİNCİ HADİS

Enes radıyallahu anh’tan, şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Bana, Ebu Bekir radıyallahu anh şunu anlattı: “Ben, Pey­ gamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mağaradaydım. Derken müşriklerin ayaklarını gördüm. Ben, ‘Ey Allah’ın Rasûlü, eğer onlardan biri ayaklarının altına bakacak olsa bizi görür!’ dedim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: ‘Üçüncüsü Allah olan iki kişiyi ne zannediyor- sun?!’” (Muttefekun aleyh)

Hadisin Kısa Anlamı

Bu hadis, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in, yol arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh ile Medine­i Münevvere’ye olan hicretinin aşamalarından birini anlatı­ yor. Hadis, Ebu Bekir es­Sıddîk’ın, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem için duyduğu korkunun büyüklüğünü, Peygamber

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında duyduğu huzuru, Allah’ın onu koruması ve gözetmesi konusundaki eşsiz güvenini ifa­ de ediyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, “Üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında ne düşünürsün?!” derken Allah'ın yardımını/inayetini kastetmiştir. Yoksa sadece her şeye muttali olduğunu kastetmemiştir. Şair ne doğru söy­ lemiş:

“Allah’ın lütfu, gerek bırakmaz

Kat kat kalkanlara ve yüksek kalelere.”

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Sebeplere Sarılmak: Peygamber sallallahu aleyhi ve sel- lem, Kureyş’in bilgisi dahilinde açık bir şekilde hicret edebi­ lir, Allah Teâlâ da onu korurdu. Nitekim Allah, müşriklerin arasından evden çıkarken de onu korumuştu. Ancak hic­ ret, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e yönelik Rabbanî bir eğitim idi. Bu olay sayesinde, ümmetine, sebeplere sarılma dersi vermişti.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i mükemmel bir şekilde örnek almak, sebeplere güvenmeden onlara tutun­ mayı gerektirir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i ve saha­ besini koruyan, mağara değildi. Onları koruyan, sadece ve sadece aziz ve yüce Allah idi.

3­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in Allah Teâlâ’ya çok güçlü bir şekilde tevekkül etmesi.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

4­ Her anda, özellikle korku ve endişe anlarında Allah Teâlâ’ya güvenmek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’i ör­ nek almaktır.

5­ Ebu Bekir radıyallahu anh’ın fazileti ve Peygamber sal- lallahu aleyhi ve sellem’in yanındaki konumu.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* “Onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) çıkardık­ ları zaman...” (Hac, 40) âyeti kimler hakkında nâzil olmuş­ tur?

* Hadisten çıkarttığın en açık ahlâkî özellik nedir?

* Hicret olayından, sebeplere sarılmanın Allah’a tevek­ külü ortadan kaldırmadığına nasıl delil getirebilirsin?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed