Rahmet peygamberi Sitesi

Dünya İslam Birliği - Uluslararası Peygamberi Tanıtma ve Destekleme Komisyonu

ONUNCU HADİS

Urve b. Zübeyr hicretten şöyle bahseder: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine’ye gelip devesi çöktüğünde, “-Allah’ın izniyle- konağımız burasıdır.” buyurdu. Bir de baktılar ki, orası iki yetim delikanlıya ait bir arsa!

Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki yetimi ça­ ğırdı. Orayı mescid yapmak için gençlerle pazarlık yaptı. Gençler, “Hayır ey Allah’ın Rasûlü, biz onu sana hibe edi­ yoruz!” dediler.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, o arsayı onlardan hibe olarak almayı kabul etmedi, onlardan satın aldı. Sonra ora­ ya bir mescid inşa etti. (Buhârî)

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

Hadisin Kısa Anlamı

Bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, Medine­i Münevvere’ye olan hicretinden bahseden hadisin bir bö­ lümüdür. Hadis, Mescid­i Nebevî’nin inşa edilme kıssasını anlatır. Mescidin yeri, Allah Teâlâ’dan bir vahiyle belirlen­ mişti.

Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in risaleti merhamet ve adalet üzere kurulu olduğu için Pey­ gamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu arsanın kime ait olduğu­ nu sordu. Ona, iki gence ait olduğu söylendiğinde, onlara merhamet etti ve onların arsayı bağışlamasını kabul et­ medi.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in orayı herkese açık bir mescid yapacak olmasına rağmen, bu durum onu, sa­ hipleri zayıf olduğu için, o arsayı bağış olarak almaya değil, satın almaya sevk etti. Onun bu tavrında, yetimlere olan merhameti ve adaleti görülmektedir ki bu adalet genelin faydalanması için özel mülkü satın alıp genelin mülkü hali­ ne getirmesidir.

Hadisten Çıkarılacak Dersler

1­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in merhameti: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki delikanlının arazilerini bağışlamasını kabul etmemiştir.

2­ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in adaleti: İki deli­ kanlıya, özel mülklerinin karşılığını vermesi.

Siyer-i Nebi Konusunda Kırk Hadis

3­ Halkın/genelin faydasına olan hususları, özel fayda­ lardan önde tutması.

Sorular

* Hadis metnini ezberden oku.

* Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescidinin yerini na­ sıl belirledi?

bizi takip edin

Find Rahmet peygamberi Sitesi on TwitterFind Rahmet peygamberi Sitesi on FacebookFind Rahmet peygamberi Sitesi on YouTubeRahmet peygamberi Sitesi RSS feed